Oferta

Oferujemy Państwu pełen zakres usług księgowo-podatkowych

Doradztwo podatkowe

 • Bieżące doradztwo
  • sporządzanie opinii i wyjaśnień
  • analiza umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • optymalizacja obciążeń podatkowych i planowanie podatkowe
  • doradztwo w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • pozyskiwanie oficjalnych interpretacji przepisów podatkowych
 • Postępowanie administracyjno-podatkowe
  • kontakty z przedstawicielami władz podatkowo-skarbowych
  • doradztwo i udział w postępowaniu podatkowym i kontrolnym
  • zastępstwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym i egzekucyjnym
 • Ceny transferowe
  • przygotowywanie dokumentacji ustawowej
  • analiza umów zawartych przez podmioty w obrocie krajowym i zagranicznym
 • Inne usługi
  • audyty podatkowe
  • rejestracja firm zagranicznych dla celów polskiego VAT
  • reprezentacja podmiotów zagranicznych jako podatników VAT w ramach przedstawiciela podatkowego

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikach (przy użyciu oprogramowania kancelarii lub klienta)
 • ewidencja środków trwałych
 • zestawienia obrotów i sald
 • bilans i sprawozdanie na koniec roku obrachunkowego (lub miesięcznie, w formie wcześniej ustalonej)
 • deklaracje podatkowe CIT (wraz z przekazaniem do urzędu skarbowego)
 • dokumenty płatnicze (przelewy, dowody wpłaty…)
 • wyjaśnienia dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego i rachunkowości
 • sprawozdawczość dla NBP w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Dewizowe
 • sprawozdawczość dla GUS z zakresu wynikającego z ksiąg rachunkowych

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta w ramach współpracy z firmą audytorską

Głównymi usługami biegłego rewidenta są usługi poświadczające, do których należą:

 • badanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • badanie rachunkowości oraz działalności sp. z o. o.,
 • badanie sprawozdania założycieli S.A.,
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego S.A.,
 • badanie planu łączenia spółek kapitałowych i spółek z udziałem spółek osobowych,
 • badanie planu podziału spółek,
 • badanie planu przekształcenia spółek.

Dodatkowymi usługami świadczonymi przez biegłego rewidenta są:

 • opinie i ekspertyzy ekonomiczno ? finansowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Doradztwo gospodarcze

 • Zakładanie przedsiębiorstw
  • wybór formy prawnej i formy opodatkowania
  • zgłoszenia podatkowe i administracyjne
  • pomoc w uzyskaniu koncesji i pozwoleń
  • zatrudnienie personelu
 • Inne usługi
  • analizy ekonomiczno-finansowe
  • business plany
  • przekształcenia formy prawnej
  • likwidacja działalności
  • sporządzanie wniosków kredytowych

Prowadzenie ksiąg podatkowych

 • weryfikacja pod wzgledem rachunkowym dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów (przy użyciu oprogramowania kancelarii lub klienta)
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • deklaracje podatkowe PIT (wraz z przekazaniem do urzędu skarbowego)
 • rejestracja firmy w US
 • dokumenty płatnicze (przelewy, dowody wpłaty…)
 • wyjaśnienia dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego i rachunkowości
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego

Sprawozdawczość NBP

 • sprawozdawczość dla NBP w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Dewizowe

Sprawozdawczość GUS

 • sprawozdawczość dla GUS z zakresu wynikającego z ksiąg rachunkowych

Kadry, płace, ewidencja ZUS

 • ewidencja pracowników (kartoteka wynagrodzeń, kartoteka podstawowa, kartoteka zasiłkowa, kartoteka urlopowa)
 • dokumenty podstawowe (umowa o prace, umowa-zlecenie, świadectwa pracy, zaświadczenie o wynagrodzeniu…)
 • deklaracje podatkowe i informacje o wynagrodzeniach (PIT-4, PIT-11, PIT-8, wraz z przekazaniem pracownikowi i do urzędu skarbowego)
 • deklaracje i raporty (DRA, RNA, RCX, RSA, RZA, wraz z przekazaniem do ZUS)
 • dokumenty płatnicze (przelewy podatków od wynagrodzeń, przelewy składek ZUS)
 • zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzeń dla celów ustalenia zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego)
 • informacje RMUA dla pracowników